پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
آخرین ارسال های انجمن
.میلاد منجی موعود مبارک:-*
نوشته شده در یک شنبه 2 خرداد 1395
بازدید : 872
نویسنده : می NA

 

میلاد منجی عالم بشــــــــــــــــــریت

منتقم خون حســـــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــن(ع)

عــــــــزیـــــــــز زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

مهــــــــــــــــــــــــــــدی مــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــود(عج)

مـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارک


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , دخترانه , پسرانه , ,فواید لب
نوشته شده در دو شنبه 16 شهريور 1394
بازدید : 1048
نویسنده : می NA
1) لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ۱۱۰ ﺿﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ.
 
2)ﺑﻌﺪ ﺍﺯ لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ، ﺭﯾﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﻮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 
3)ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ لب گرفتن ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰﺍﻕ ﺍﺳﯿﺪﯼ ﺩﻫﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.
 
4)لب گرفتن ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﺷﺪ.
 
5)ﺯﻭﺝ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ازﻫﻤﺪﯾﮕﺮ لب میگیرن ۵ ﺳﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 
6)لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺲ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 
7)لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ.
 
8)لب گرفتن ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﮐﻮﺭﺗﯿﺰﻝ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺵ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﺣﺲ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 
9) ﺩﺭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻋﻀﻼﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺻﺎﻑ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
 
10)لب گرفتن ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
11) ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ لب گرفتن ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺪﻩ، ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
 
12)ﺩﺭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺰﺍﻕ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰﺍﻕ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺩﺭﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
13)لب گرفتن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻟﺐ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 

:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , دخترانه , پسرانه , ,تو فقطططط تو
نوشته شده در شنبه 29 فروردين 1394
بازدید : 1870
نویسنده : می NA

 

 

 آدمــه ديگه

 

 

 

دلش ميخواد براي يکي تــــــــک باشه 
دلش ميخواد يکي فقط نــوشته هاي اون رو بــخونه 
دلش ميخواد يکي فقط به اون اِس اِم اِس بِــده 
دلش ميخواد يکي فقط نگَران حالِ اون بــشه 
دلــش ميخــواد اون يِــکي 
تــــــــــــــــــو 
بـــــاشي ...

 

فقطططططططططططططططططططط تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 

 

 

http://rouznameh.net/images/docs/000000/000979/images/keep-your-fingers-together-when-you-point.jpg


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,مگر کپی برابر اصل میشود؟
نوشته شده در شنبه 29 فروردين 1394
بازدید : 1975
نویسنده : می NA
مـــــرور می کنـم
خاطـــراتمـــان را
امـّــــا مگـــر
کـپـــی برابـر اصـــل میشـــود !
دلم تنگ شده برایت . . .
 

 


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,مرا
نوشته شده در شنبه 29 فروردين 1394
بازدید : 1999
نویسنده : می NA

 مــَراجــُدا کــن ٬


از اهلِ زمـیــن !


دستَــم را بـگـیــر …


مـیــخـو اهــم ٬ در دنـیــایِ آرامِــــ تـــُو


مــیــان نفــس هــایــــت


آرامـــ بـگـیــرمـــ . . ."زینب عزیزم"

 

 

 


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,ایمان
نوشته شده در شنبه 29 فروردين 1394
بازدید : 1975
نویسنده : می NA

 ایمان داشته باشیم که


کوچک ترین خوبی ها 
از ضعیف ترین حافظه ها

هرگز پاک نخواهد شد. . .


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,تمــــام تو...
نوشته شده در شنبه 25 مرداد 1393
بازدید : 1770
نویسنده : می NA

بـــگو تمــــام تـــو، مــــــال مـــن اســــت....
دلـــم میــخواهـــد حســـــــادت کنـــــــم، بـــه خــــودم.....


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,تو مخدری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-*
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1557
نویسنده : می NA

دست من اگر بود اسم تو را میگذاشتم جزو مخدرها . . .

واقعا ترک کردنت خیلی درد دارد ! ! !


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,هنوزم
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1513
نویسنده : می NA

هنوز هم از بین کارهای دنیا . . .

دل بستن به دلت بیشتر به دلم میچسبد !

del bastan be delat-bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,تصوییییر
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1493
نویسنده : می NA

تو گران مایه ترین تصویری . . .

من اگر قاب تو باشم کافیست !

geran mayetarin tasvir_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,زیباترین پازل دنیاااااااااااااااااااا
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1447
نویسنده : می NA

زیباترین پازل دنیا وقتیست که . . .

فاصله انگشتانم با انگشتانت پرمیشود !

pazel_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,دوستت دارم
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1579
نویسنده : می NA

وقتی میگی دوست دارم لحظه عاشق شدنه . . .

دستاتو رو قلبم بزار ببین چقدر تند میزنه ! ! !

دوست دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه . . .

احساس من نسبت به تو یه حس پاک و محکمه !

hese pak_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,عمق چشمای تو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-*
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1669
نویسنده : می NA

از هر چه هست و نیست گذشتم ولی . . .

در عمق چشمهای تو گیرم،فقط همین ! ! !

omgh cheshmhaye to_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,هنوزم
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1540
نویسنده : می NA

هنوزم قلب من میتپه برات،هنوزم دله من عاشقونه تورو میخاد . . .

بزار تا بشم خاک زیر پات،بزار تا بشم من با هر نفس غرق اون نگات !

asheghone_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,چاره ای کن
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1490
نویسنده : می NA

چاره ای کن . . .

تو را کم داشتن کم نیست !

kam daramat_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,متن زیبای عاشقانه-دوستت دارم
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1492
نویسنده : می NA

آنقدر دوستت دارم که . . .

پروانه ها گیج می شوند !

گل ها تعجب می کنند . . .

و باران دلش آب می افتد !

kheili dostat daram_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,شعر عاشقانه-پس از تو
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1567
نویسنده : می NA

پس از تو تاج خوشبختی ندارم . . .

پس از تو طاقت سختی ندارم ! ! !

پس از تو من دگر قلبی ندارم . . .

پس از تو من دگر تابی ندارم ! ! !

پس از تو روی من شادی ندارد . . .

پس از تو زندگانی معنی ندارد ! ! !

pas az to_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,فصل عشق
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1589
نویسنده : می NA

هوای بی تو زمستان من است !

مرا با نام خودت بخوان تا . . .

یک فصل را در هوای تو تنفس کنم !

havaye bi to-bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,شعر عاشقانه شاد
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1816
نویسنده : می NA

هر روز عمر من از خوشی لبریزه . . .

این روزا واسه من خیلی دل انگیزه !

همش کنار تو با شادی میشینم . . .

تو یار من هستی ای یار شیرینم !

yare shirin_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,حس قشنگ عاشقی
نوشته شده در سه شنبه 27 اسفند 1392
بازدید : 1745
نویسنده : می NA

بی تو سرد و خستم دل شکستم،میمیرم اگه نباشی پیشم . . .

با تو جون میگیرم،نمیمیرم بزار دستاتو تو دستم ! ! !

بی تو بی قرارم،نمیتونم از تو چشم بردارم . . .

با تو خوبه حالم سبک بالم،به این حس قشنگم میبالم ! ! !

hese ghashang_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,نگاه زیبا
نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392
بازدید : 2128
نویسنده : می NA

http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.5030700728387288&pid=15.1

 

نگاه زیبای تو صدای قشنگی دارد . . .

من عاشق لهن نایاب چشمانتم عزیزم !

negahe to_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , دخترانه , پسرانه , ,نبض تو
نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392
بازدید : 1889
نویسنده : می NA

دستم را که می گیری . . .

نبض تو در دلم می ریزد !

dastam ra ke migiri_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , دخترانه , پسرانه , ,بازدید : 2211
نویسنده : می NA

:-*

 

http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.4970502450250349&pid=15.1


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , دخترانه , پسرانه , ,کارت پستال ولن
نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392
بازدید : 2305
نویسنده : می NA

کارت پستال ولنتاین 2014


کارت پستال ولنتاین 2014 - سری 4

عکس و کارت پستالهای مخصوص ولنتاین سال 1392 مناسب با انتخاب شما برای کسانی که دوستشان دارید.

بازدید : 7324 نفر

 

ولنتاین 92 مبارک

کارت-پستال-ولنتاین-2013---سری-4

 

 

ولنتاین 92 مبارک

کارت-پستال-ولنتاین-2013---سری-4

 

 

ولنتاین 92 مبارک

کارت-پستال-ولنتاین-2013---سری-4

 

 

ولنتاین 92 مبارک

کارت-پستال-ولنتاین-2013---سری-4

 

 

ولنتاین 92 مبارک

کارت-پستال-ولنتاین-2013---سری-4


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , دخترانه , پسرانه , ,کادوی ولنتاین
نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392
بازدید : 3203
نویسنده : می NA

کادو ویژه ی ولنتاین 2014


کادو ویژه ی ولنتاین 2014

شما برای ولنتاین 92 چه هدیه ای را در نظر گرفته اید. تصاویری از کادو های زیبا و منحصر به فرد مخصوص روز عشق یا ولنتاین 2014 را در سودا ببینید.

بازدید : 100912 نفر
                                                                                                   بدو بدو ادامه...........

کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

 کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

 کادو ویژه ی ولنتاین 92

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

 کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

 کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

 

کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

 

کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

 

کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

 

 کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013

 

  کادو ویژه ی ولنتاین 2014

کادو-ویژه-ی-ولنتاین-2013


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , دخترانه , پسرانه , ,
:: برچسب‌ها: ولن تاین 2014 ولنتاین 1392 ,نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392
بازدید : 1450
نویسنده : می NA

چند سالی است که ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) روز ولنتاین و خرید گل و عروسک، شکلات و … در کشورمان باب شده است. اکثر جوان ها بدون اطلاع از اینکه اصلا این ولنتاین خوردنی یا پوشیدنی است، فقط می دانند که در روز ولنتاین باید برای کسانی که دوست دارند هدیه بخرند...

 

 

ولنتاین روز ولنتاین تاریخ ولنتاین

 

ادامه داره ها********                                                       


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , دخترانه , پسرانه , ,دنیای من مال تو
نوشته شده در چهار شنبه 30 مرداد 1392
بازدید : 2214
نویسنده : می NA

دنیا مال من و توست وقتی به دور از عالم و آدم ها عاشقانه هم نفس می شویم . . .

شک نکن امن ترین کنج دنیا جایی است که هوا،عجیب کمی تا قسمتی دو نفره است !

Man O To _ Bo3e Com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,به عشق تو
نوشته شده در چهار شنبه 30 مرداد 1392
بازدید : 2057
نویسنده : می NA

کنار تو پر از حس آرامشم،فقط به عشق تو دارم نفس میکشم . . .

kenar to_bo3e com


:: موضوعات مرتبط: عاشقانه , ,صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد